Общи условия

Общи условия

I. Заявка за участие и регистрация на участниците

1.1 ИЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да попълни настоящата ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ и да я изпрати не по-късно от крайния срок, упоменат в ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ.

1.2. При разпределението и избора на площите за щандовете, предимство се дава по реда на получаване на заявките. На ИЗЛОЖИТЕЛЯ се забранява да прехвърля цялата или част от наетите площи на трети лица, без съгласието на ОРГАНИЗАТОРА.

1.3. Писмени молби за намаляване на потвърдените площи и щандове или отказ от участие се приемат, ако са постъпили не по-късно от 30 дни преди откриването на изложението. След този срок изложителите трябва да заплатят цялата стойност на заявената площ, независимо дали ще ползват или не площите.

1.4. На изложителите се предоставят покани в зависимост от наета площ:

  • До 6 кв.м. – 1 бр.
  • До 9 м2 – 2 бр.
  • До 12 м2 – 3 бр.
  • Над 50 кв.м. 10 бр.
  • Над 100 м2 – 20 бр.

     1.5. Допълнителните услуги и оборудване, които се предоставят от ОРГАНИЗАТОРА са описани във формуляр за допълнителни услуги.

II. Място за провеждане и работно време

Изложението ще се проведе в залата на иновационен форум “Джон Атанасов” в София Тех Парк.

Дати на провеждане: 13 - 14.03.2018 (вторник и сряда.)

Дати за монтаж: 11.03 - 12.03.2018 от 8:00 до 18:00 часа.

Настаняване: 13 .03 от 8.00 до 11:00 часа.

Откриване: 13.03.2018 от 11:00

Работно време за посетители: 13 и 14.03.2018 от 10:00 до 18:00

Работно време за изложители: от 8:00 до 18:00 часа.

Демонтаж: 15.03.2018 от 8:00 до 18:00 часа.

III. Специални условия и услуги

ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при настъпили липси през работното време на изложението. Материалите използвани за доизграждане и аранжиране не трябва да бъдат лесно запалими. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи инструкции за необходимите мерки за защита от пожари.

ИЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да опазва имуществото на ОРГАНИЗАТОРА. ИЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да завери своя проект, ако изгражда с фирма, която не е подизпълнител на ОРГАНИЗАТОРА, като в залата не е възможно да се поставят подиуми под щандовете, освен при изрично изискване на машини на изложителя и след съгласие с ОРГАНИЗАТОРА.

На ИЗЛОЖИТЕЛЯ се предлагат и следните видове услуги, след предварителни писмени заявки.

  • Резервации на хотели и настаняване;
  • Организиране на фирмени презентации
  • Отдаване на мебели под наем
  • Изграждане на индивидуални щандове и други, във формуларя за допълнителни услуги.

В случай на анулиране или отлагане на изложението по форсмажорни обстоятелства ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност пред ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ за евентуални вреди.

IV. Други Условия и срокове за плащане

ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ се задължават да спазват сроковете на плащане, посочени в настоящите Общи условия. В случай, че сумите не са постъпили в посочената по-долу банкова сметка или платени в брой в указаните срокове, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да анулира участието на ИЗЛОЖИТЕЛЯ.

ИЗЛОЖИТЕЛЯТ получава данъчна фактура за всяко направено плащане и заплаща по банковите сметки на ОРГАНИЗАТОРА равностойността на сумата в лева, по фиксинга на БНБ.

ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ОРГАНИЗАТОРА обезщетение за щети, причинени от ИЗЛОЖИТЕЛЯ върху имуществото на ОРГАНИЗАТОРА, възникнали по време на периода на изложението. Щетите се констатират с двустранно подписан протокол.

Изложителите имат право да получат 10% отстъпка от сумата за наем площ, при заявяване и заплащане на сумите до 15 декмеври 2017 г..

V. Заключителни разпоредби

Всички спорове, възникнали между ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ и ОРГАНИЗАТОРА се решават чрез преговори. Ако не се постигне споразумение, спорът се отнася пред Арбитражния съд на БТПП, София, независимо от това дали седалището на фирмата е в чужбина или в България, чиито решения страните приемат за окончателни.

Настоящият ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ се изготвя в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и влиза в сила след подписването му и изплащане на дого-ворената сума.

ИЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава до 05.03.2018 г. да заплати стойността на ЗАЯВКАТА ЗА УЧАСТИЕ.

Начин на плащане - по банков път,

Банкова сметка на Организатора:

МАНИРА ЕООД

Банка: РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД

IBAN:BG19RZBB91551060650110

©2020 Sofia Startup Expo. All Rights Reserved! Web agency Kaya Pro Ltd.

Search